Contact us

Contact us

Changzhou Pharmaceutical Research Institute Co., Ltd.

Address: No. 1025, Liaohe Road, Changzhou City, Jiangsu Province

Focus on us

Focus on us

More Contact Information

Medical Merchandising Business (Yijukang)

Area:(Guangdong) Contact person:Mr.Yu Tel:182-0611-2955
Area:(Shanxi, Ningxia) Contact:Mr. Zhang Tel:182-0611-2936
Area:(Qinghai, Gansu) Contact:Mr Zhang Tel:182-0611-0705
Area:(Hainan) Contact:Mr. Wu Tel:182-0611-9970
Area:(Jiangsu, Zhejiang, Shanghai) Contact:Mr Zhang Tel:182-0611-2950
Region: (Shandong) Contact: Zhou Manager Tel: 182-0611-2951
Area:(Anhui) Contact:Mr Zhang Tel:182-0611-2957
Area:(Hubei) Contact:Mr Liu Tel:182-0611-2889
Area:(Jiangxi) Contact:Mr.Peng Tel:188-0612-7658
Area:(Hunan) Contact:Mr He Tel:189-7512-2528
Region: (Beijing, Tianjin, Jilin, Heilongjiang, Liaoning, Shanxi, Inner Mongolia) Contact: Manager Wang Tel: 182-0611-2935
Region: (Hebei) Contact: Gao Manager Tel: 182-0611-9577
Region: (Sichuan, Chongqing, Tibet) Contact: Chen Manager Tel: 182-0611-2938
Area:(Yunnan, Guizhou, Xinjiang) Contact:Mr Zhou Tel:182-0611-2933
Area:(Guangxi, Fujian) Contact:Mr Min Tel:187-6117-9856
Area:(Henan) Contact:Mr Song Tel:137-8355-1663

Medical OEM business

Area:(National) Contact Person:Mr. Min Tel:182-0611-2939

Medical Beauty Merchandising Business (Bioscience)

Region: (Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Hainan, Fujian) Contact: Manager Yu Tel: 156-1895-1020
Area: (Anhui, Shandong, Shanxi, Tianjin) Contact: Manager Ma Tel: 137-6191-6359
Area: (Zhejiang) Contact: Manager Zhang Tel: 182-0611-2950
Region: (Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Tibet) Contact: Chen Manager Tel: 182-0611-2938
Area:(Hubei) Contact:Mr Liu Tel:182-0611-2889
Region: (Beijing, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia) Contact: Manager Chen Tel: 182-0611-2930
Region: (Henan) Contact: Song Manager Tel: 137-8355-1663
Region: (Hebei) Contact: Manager Zhang Tel: 182-0611-1896
Region: (Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang) Contact: Party Manager Tel: 181-4940-6927
Region: (Shanghai) Contact: Chen Manager Tel: 152-9838-5089; Wang Manager Tel: 182-0611-1030
Region: (Jiangsu) Contact: Manager Wu Tel: 182-0611-1956; Chao Tel: 182-0611-1953; Shi Tel: 182-0611-1892; Huang Tel: 182-0611-1703
Area:(Nationwide) Contact Person:Mr.Min Tel:182-0611-2939


Copyright©2023 All Rights Reserved of Changzhou Pharmaceutical Research Institute Co., Ltd.

Powed by:www.300.cn  Changzhou  | Label  | 

Business License