News Center

News Center

Medical Beauty Merchandising Business (Bioscience)


Release time:

2023-09-18

Region: (Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Hainan, Fujian) Contact: Manager Yu Tel: 156-1895-1020
Area: (Anhui, Shandong, Shanxi, Tianjin) Contact: Manager Ma Tel: 137-6191-6359
Area: (Zhejiang) Contact: Manager Zhang Tel: 182-0611-2950
Region: (Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Tibet) Contact: Chen Manager Tel: 182-0611-2938
Area:(Hubei) Contact:Mr Liu Tel:182-0611-2889
Region: (Beijing, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia) Contact: Manager Chen Tel: 182-0611-2930
Region: (Henan) Contact: Song Manager Tel: 137-8355-1663
Region: (Hebei) Contact: Manager Zhang Tel: 182-0611-1896
Region: (Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang) Contact: Party Manager Tel: 181-4940-6927
Region: (Shanghai) Contact: Chen Manager Tel: 152-9838-5089; Wang Manager Tel: 182-0611-1030
Region: (Jiangsu) Contact: Manager Wu Tel: 182-0611-1956; Chao Tel: 182-0611-1953; Shi Tel: 182-0611-1892; Huang Tel: 182-0611-1703
Area:(Nationwide) Contact Person:Mr.Min Tel:182-0611-2939

Region: (Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Hainan, Fujian) Contact: Manager Yu Tel: 156-1895-1020
Area: (Anhui, Shandong, Shanxi, Tianjin) Contact: Manager Ma Tel: 137-6191-6359
Area: (Zhejiang) Contact: Manager Zhang Tel: 182-0611-2950
Region: (Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Tibet) Contact: Chen Manager Tel: 182-0611-2938
Area:(Hubei) Contact:Mr Liu Tel:182-0611-2889
Region: (Beijing, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia) Contact: Manager Chen Tel: 182-0611-2930
Region: (Henan) Contact: Song Manager Tel: 137-8355-1663
Region: (Hebei) Contact: Manager Zhang Tel: 182-0611-1896
Region: (Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang) Contact: Party Manager Tel: 181-4940-6927
Region: (Shanghai) Contact: Chen Manager Tel: 152-9838-5089; Wang Manager Tel: 182-0611-1030
Region: (Jiangsu) Contact: Manager Wu Tel: 182-0611-1956; Chao Tel: 182-0611-1953; Shi Tel: 182-0611-1892; Huang Tel: 182-0611-1703
Area:(Nationwide) Contact Person:Mr.Min Tel:182-0611-2939


Copyright©2023 All Rights Reserved of Changzhou Pharmaceutical Research Institute Co., Ltd.

Powed by:www.300.cn  Changzhou  | Label  | 

Business License